strongest jujutsu kaisen characters

White Scribbled Underline

Satoru Gojō

1.

Sukuna

2.

Hanami

3.

Jōgo

4.

Mahito

5.

Kento Nanami

6.

Aoi Tōdō

7.

Yūji Itadori

8.

Megumi Fushiguro

9.

Nobara Kugisaki

10.

Thanks For Watching :)