Strongest Jutsu in Naruto Anime Series

White Scribbled Underline

Izanagi

1.

Tengai Shinsei

2.

Susanoo

3.

Edo Tensei

4.

Limbo

5.

Indra’s Arrow

6.

Shinra Tensei

7.

Chibaku Tensei

8.

Kotoamatsukami

9.

Infinite Tsukuyomi

10.

Thanks For Watching :)